"အကြ်မ္းတဝင္"

လူတခ်ိဳ႕က ရယူဖို႔အတြက္

ေမ်ွာ္လင့္မက္ေမာၾကတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေပးဆပ္ျခင္းမွာ

ႏွစ္လိုေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ၾကတယ္။

ရယူတတ္သူေတြက

ဘဝမွာ တစ္ႀကိမ္သာ

ရွင္သန္ခြင့္ရွိတတ္ေပမယ့္

ေပးဆပ္တတ္သူေတြကေတာ့

ဘယ္ေတာ့မွ မေသဆံုးတဲ့နည္းနဲ႔

အႀကိမ္ႀကိမ္ရွင္သန္ခြင့္ရွိတတ္စၿမဲပါ ။

"အကြ်မ္းတဝင္"
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...