အေတြးစာစု (၆၅)

သူေပးတိုင္းလည္း ကိုယ္ယူမွ ရတာပါ ။
သူေတာင္းတိုင္းလည္း ကိုယ္ေပးမွျဖစ္တာပါ ။
ခ်စ္တိုင္းလည္း ကိုယ္တုန့္ ့ျပန္မွ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ခြင့္ရွိတာပါ ။
 သူမုန္းတို္င္းလည္း ကိုယ္ျပန္မုန္းမွ ရန္သူေတြျဖစ္ရတာပါ ။ 

လမ္းရွိတိုင္းလည္း ကိုယ္ေလ်ွာက္လွမ္းမွ ခရီးေရာက္တာပါ ။ 
လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...