အေတြးစာစု (၇၀)အခ်ိန္မတန္မီ ခူးတဲ့ပန္း မေမႊးပ်ံ့ ့နိုင္ေသးဘူး။

အခ်ိန္မတန္မီ ဆြတ္တဲ့သစ္သီး မခ်ိဳျမိန္ႏိုင္ေသးဘူး။

အခ်ိန္မတန္မီ ေျပာတဲ့စကား အရာမထင္ႏိုင္ေသးဘူး။

အခ်ိန္မတန္မီ လုပ္တဲ့အလုပ္ အထမေျမာက္ႏိုင္ပါဘူး ။
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...