အေတြးစာစု (၈၂)


ဘယ္သူကမွ မယံုႀကည္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္

ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္ေတာ့ ယံုႀကည္ရလိမ့္မယ္။

ဘယ္သူကမွ မေလးစားႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာ့ ေလးစားရလိ္မ့္မယ္။

ဘယ္သူကမွ တန္ဖိုးမထားႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင

ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ေတာ့ တန္ဖိုးထားရလိမ့္မယ္။

ဘယ္သူကမွ မထူမတ္ေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာ့ျပန္ထူမတ္ႏိုင္ရလိမ့္မယ္။

 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...