အေတြးစာစု (၈)

 ဒီစကားက သူ႕ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစမယ္ဆိုရင္...
တစ္ခါတည္း ေျပာလိုက္ပါ...
ဒီစကားကသူ႕ကို နာက်င္ထိခိုက္ေစမယ္ဆိုရင္..
ႏွစ္ခါျပန္စဥ္းစားလိုက္ပါ..
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...