အေတြးစာစု (၁၆)တစ္ခါတရံေတာ့
လူသားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕
ရင္းႏွီးပတ္သတ္ဆက္ႏႊယ္မႈမွာ..

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မထားႏိႈင္ေလေလ..

အဲဒီႏွစ္ေယာက္ရဲ ့ ဆက္ဆံေရးက..

ပို၍အဖိုးထိုက္တန္..ေလးနက္ခိုင္ျမဲေလပါ
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...