အေတြးစာစု (၃၄)


သတိပါတဲ ့စကားတစ္ခြန္းမွာ..အမွားမပါေတာ ့ဘူး..

စာနာမႈပါတဲ ့အခ်စ္တစ္ခုမွာ..နာက်င္ေစတာမပါေတာ ့ဘူး..

ဥေပကာၡပါတဲ ့လမ္းခြဲျခင္းမွာ..အမုန္းဆိုတာမရွိေတာ ့ဘူး..
 လြန္းထားထား(ေဆးတကၠသိုလ္)

0 comments:

Post a Comment

ေဝဖန္ခ်က္ေလးတစ္ခုခုေပါ့....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...